č. akreditace MSMT – 25040/2016-2-819

 

Hodinová dotace: 16 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Účastníci semináře se seznámí s obecnou charakteristikou poruch učení – dyslexie, dysortografie a dyspraxie a budou lektorkou vedeni k pochopení vzájemných souvislostí mezi rozvojem zrakového a sluchového vnímání, řečí, pozorností, motorikou a úspěšností ve čtení a psaní. Diskutovány budou příčiny vzniku těchto obtíží a začlenění žáků s těmito poruchami učení do výuky realizované v duchu inkluze.

Školení bude prakticky zaměřeno na dyslexii – na reedukaci čtení, práci s textem, souvislost se zrakovým vnímáním a očními pohyby (zohlednění medicínského hlediska), dále na dysortografii – grafickou stránku písemného projevu, uplatňování gramatických pravidel, samostatný písemný projev a závěrem na dyspraxii – jak se dyspraxie projevuje v předškolním a školním věku. Zmíněn bude také pohled na hodnocení a klasifikaci těchto žáků. Představeny budou vhodné pomůcky, počítačové programy a vhodná úprava učebních materiálů. Nastíněno bude také vedení reedukačních hodin v souladu s IVP.

Školení zahrne následující moduly:

  1. Dyslexie a dysortografie
  • Obecná charakteristika poruch učení – dyslexie a dysortografie, příčiny a náprava, možnost podpory a pozitivní motivace, vhodná úprava učebních materiálů, …

 

  1. Dyspraxie a možnosti reedukace SPU
  • Definice, příčiny a náprava dyspraxie, možnosti práce s nešikovnými dětmi, senzorická stimulace a interakce senzomotorického systému, ukázky reedukace na prvním stupni, …

 

Cíle školení:

Vzdělávacím cílem je seznámit pedagogy, s tím, co konkrétního se skrývá pod pojmy dyslexie, dysortografie dysgrafie a která oslabení psychických a poznávacích funkcí se podílejí na těchto poruchách.

Cílem je podívat se nejenom na dané obtíže, ale také na dítě a na možné důsledky, pokud nejsou tato oslabení akceptována a neprobíhá vhodná náprava a dobrá znalost zmiňovaných obtíží ze strany učitele. Seminář upozorní také na práci s těmito poruchami v rámci inkluzivního vzdělávání.

 

Cílová skupina: 

učitelé 1. stupně ZŠ

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

Konkrétní termíny školení naleznete v přehledu naší nabídky aktuálně vypsaných seminářů.