číslo akreditace MŠMT: 16414/2016-2-600

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Účastníci semináře se seznámí s obecnou charakteristikou poruch učení – dyslexie a dysortografie a budou lektorkou vedeni k pochopení vzájemných souvislostí mezi rozvojem zrakového a sluchového vnímání, řečí, pozorností, motorikou a úspěšností ve čtení a psaní. Diskutovány budou příčiny vzniku těchto obtíží.

Další část školení bude prakticky zaměřena na dyslexii – na reedukaci čtení, práci s textem, souvislost se zrakovým vnímáním a očními pohyby (zohlednění medicínského hlediska), a dále na dysortografii – grafickou stránku písemného projevu, uplatňování gramatických pravidel, samostatný písemný projev. Zmíněn bude také pohled na hodnocení a klasifikaci. Představeny budou vhodné pomůcky, počítačové programy a vhodná úprava učebních materiálů. Nastíněno bude také vedení reedukačních hodin v souladu s IVP.

 

Cíle školení:

Vzdělávacím cílem je seznámit pedagogy, s tím, co konkrétního se skrývá pod pojmy dyslexie a dysortografie a která oslabení psychických a poznávacích funkcí se podílejí na těchto poruchách.

Cílem je podívat se nejenom na dané obtíže, ale také na dítě a na možné důsledky, pokud nejsou tato oslabení akceptována a neprobíhá vhodná náprava a dobrá znalost zmiňovaných obtíží ze strany učitele.

 

Cílová skupina:

učitelé 1. stupně ZŠ, asistenti pedagoga

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

Pro objednání a cenovou nabídku nás kontaktujte.