č. akreditace MSMT: 1231/2017-1-245

 

Hodinová dotace:      8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

V semináři se učitelé dozvědí, jak přimět žáka k převzetí zodpovědnosti za vlastní proces učení. Účastníci budou seznámeni s pojmem kompetence k učení (metakognice a autoregulace při učení, sebepojetí žáka versus školní úspěšnost – praktické rady do hodin). Představeny budou metody a formy práce podporující motivaci a aktivizaci žáků, s důrazem na učení s porozuměním a heuristický přístup k výuce. Učitelé budou mít možnost si metody práce vyzkoušet v nabídnutých aktivitách.

Seminář poukáže také na možnosti, jak v žácích vybudit motivaci vnitřní – chuť něco se dozvědět, pro něco se nadchnout a dotáhnout do konce. Dále se seminář zaměří na přiblížení podmínek pro lepší učení vycházejících z integrované tematické výuky Susan Kovalikové a Brain Gym a výuku podle učebních stylů (Dunnovi – VARK – učení všemi smysly, globální – analytičtí, individuální – skupinová – kooperativní práce žáků, zážitkové učení). Zmíněn bude také význam sebereflexe a sebehodnocení žáků a základní principy jejich podpory ze strany učitele.

 

Cíle školení:

Seminář poukáže na roli učitele v konstruktivní škole – podpůrná činnost při metakognitivních procesech žáka – při sebereflexi a sebehodnocení vlastních silných a slabých stránek.

 

Cílová skupina:

učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Pro objednání a cenovou nabídku nás kontaktujte.