Datum / čas
07.05.2018
09:00-16:30

Místo konání
Praha – Prevalis, z. s.

Adresa:
Pod Klamovkou 1268/3
Praha 5

Cílové skupiny

  • Pracovníci v sociálních službách
  • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
  • Sociální pracovníci


č. akreditace MPSV: 2017/0093-PC/SP/VP

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodi

 

Obsah školení:

Seminář představí účastníků informace o procesu adaptace tak, aby po jeho absolvování znali nejen základní psychologické poznatky o lidské adaptabilitě, ale uměli také rozpoznat a adekvátně reagovat na potřeby klientů v průběhu adaptace v jejich zařízení.

První část školení bude věnována základním změnám ve stáří a vymezení pojmu zátěž, včetně jejích důsledků na lidský život. Pomocí sebereflexe si účastníci ujasní, jak se lidské chování a prožívání v těchto situacích mění. Účastníci kurzu se dále naučí rozlišovat, které chování je přirozenou reakcí na změnu a které již vyžaduje další odbornou péči. V dalších částech semináře budou účastníci seznámeni s jednotlivými fázemi procesu adaptace. Pozornost bude věnována rozhodnutí k nástupu do domova, přípravě na nástup do zařízení, prvním dnům po nástupu a postupnému začleňování do instituce. Účastníci si osvojí praktické návody, jak v rámci sociálních služeb úspěšně zvládnout adaptaci klienta a zabránit možným projevům maladaptace. V navazující praktické části se účastníci na základě kazuistik naučí, jak sestavit efektivní a funkční individuální adaptační plán klienta.

 

Cíle školení:

Cílem semináře je uvést pracovníky sociálních služeb do problematiky adaptace a zátěže s ní spojené. Důraz je kladen na chápání nástupu klienta jako konkrétní zátěže v jeho osobním životě.

Při doprovázení procesem adaptace je nezbytné, aby pracovníci nejen znali potřeby nastoupivších klientů a jednotlivé fáze adaptačního procesu, ale také aby měli nástroje, které tento proces klientům usnadňují. Proto budou obeznámeni s praktickými návody, jak v rámci sociálních služeb úspěšně zvládnout adaptaci klienta a zabránit možným projevům maladaptace, včetně sestavení vhodného sestavit individuálního adaptačního plánu.

 

Cílová skupina: 

Sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, péče a poradenství, pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, péče a poradenství a pracovníci v manažerské, řídicí funkci

 

Cena: 1390,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1390,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz